098.363.7870

Công cụ hỗ trợ đóng lệnh có lựa chọn cho MT4

0$

Close Tool hỗ trợ:

  • Lựa chọn đóng lệnh của Trader hoặc của EA.
  • Lựa chọn đóng lệnh Buy, Sell, Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit.
  • Lựa chọn cặp tiền để đóng.
  • Hẹn giờ đóng lệnh theo giờ của sàn hoặc giờ trên máy tính.
  • Mọi thao tác được thực hiện trên bảng điều khiển trên chart bất kỳ.